1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Situació i perspectives financeres

L'estructura financera del Grup busca limitar els riscos derivats de la incertesa dels mercats financers tractant de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la rendibilitat financera. Al llarg del 2015, la companyia ha continuat treballant per disposar de les eines i la flexibilitat que li permetin poder continuar amb els seu objectiu de creixement i diversificació. En aquest sentit, el Grup avalua de manera permanent la seva estructura financera i, de la mateixa manera, ha d'estar en condicions de poder millorar-la sempre i en tot moment, segons el context de mercat i la seva pròpia evolució.

Els actius totals de Saba a 31 de desembre de 2015 arriben als 1.486 milions d'euros. El patrimoni net consolidat a 31 de desembre de 2015 puja a 552 milions d'euros, mentre que el deute financer brut (deute financer comptable sense passiu per derivats) se situa en 599 milions d'euros i el deute net, en 522 milions d'euros.


11% Descenso de la deuda