1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Govern Corporatiu

Gobierno Corporativo
Saba manté la voluntat de consolidar transparència, eficiència, responsabilitat i sostenibilitat com els pilars bàsics que guiïn l'actuació de la companyia i que a través dels seus Òrgans de Govern es canalitzin al conjunt de l'organització. En aquest sentit, des de la creació de Saba el 2011, els seus Òrgans de Govern mantenen com a vectors d'actuació principals la vigilància de la direcció i supervisió de la societat, i deleguen en el conseller delegat la responsabilitat de les operacions diàries.

Tot, sota un denominador comú: el convenciment que les companyies s'han de gestionar de manera adequada i ser part activa dels diferents territoris en què operen, del seu creixement i, en definitiva, del seu progrés.

La companyia treballa de manera constant per implantar les millors pràctiques en matèria de Govern Corporatiu en una doble direcció. D'una banda, assegurar l'estricte compliment de la normativa, i de l'altra, dotar tota l'estructura de l'organització i, de la mateixa manera, els seus grups d'interès, d'un sistema integrador de seguretat i valor. És per això que des de Saba se segueixen amb interès novetats com les que introdueix el Codi de Bon Govern, aprovat el 2015, on es recullen nous enfocaments sorgits en un període, 2006-2015, en el qual la crisi econòmica i financera ha obligat a revisar estàndards, valors i pràctiques, entre altres aspectes, per donar resposta a les exigències d'honestedat i transparència de la ciutadania.

Saba involucra tota l'organització en les millors pràctiques de Bon Govern Corporatiu, i estableix vies de comunicació amb la Missió, els Valors, el Codi Ètic i l'estratègia de negoci i de desenvolupament. És en aquesta línia que es continua treballant per implantar i difondre en tota l'estructura els compromisos derivats del Codi Ètic, destacant l'esforç per aconseguir una coordinació adequada amb tots els països on és present. Així mateix, s'impulsa el paper del Comitè Ètic, el model de prevenció de delictes, el mapa de riscos i el reforç de la interacció amb els grups d'interès, consolidant aquesta relació amb una anàlisi de materialitat més exhaustiva any rere any que permeti obtenir un feedback constant i alinear, així, el desenvolupament de l'activitat de Saba amb les expectatives en matèries com la qualitat, la informació o la transparència.