1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Estructura financera i gestió del risc

En referència a la distribució del deute, al tancament de l'exercici 2015 el deute a llarg termini representa més del 90%, mentre que el venciment mitjà del deute se situa en el 2021. Per minimitzar l'exposició al risc del tipus d'interès, Saba manté un alt percentatge del deute en tipus fix, aproximadament un 50%, per la qual cosa no s'estima que eventuals variacions en els tipus d'interès puguin tenir un impacte significatiu en els comptes de la companyia. El tipus d'interès mitjà ponderat en la data de tancament de l'exercici 2015 es va situar en un 4,1%.


Balance 2015 y estimaciones 2016
Balance 2015 y estimaciones 2016

Pel que fa a la gestió del risc, la Direcció Financera del Grup té com a política cobrir-ne totes les exposicions significatives (tipus de canvi, tipus d'interès, crèdit i liquiditat), sempre que hi hagi instruments adequats i el cost d'aquesta protecció sigui raonable per als riscos coberts.Respecte del tipus de canvi, Saba opera en l'àmbit internacional i té actius en moneda estrangera només a Xile, per tant està exposada al risc de tipus de canvi per operacions amb divises, especialment el peso xilè, com també per la inversió que s'hi ha fet. Malgrat aquesta exposició, una variació d'un 10% en el tipus de canvi euro/peso xilè respecte del tancament del 31 de desembre del 2015, suposaria un impacte en resultats de +/174 milers d'euros i un impacte en patrimoni no significatiu per diferències de conversió sorgides en el procés de consolidació.