1. Ñ
  2. Ç
  3. &

Àrea de descàrregues

Capital social i autocartera

A 31 de desembre del 2015, Saba Infraestructures manté un capital social de 739.037.783 accions ordinàries, pertanyents a una única classe i sèrie, representades en anotacions en compte, de 0,10 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desemborsades.
El Consell d'Administració està autoritzat per a l'adquisició derivativa d'accions pròpies de la societat, com també dels drets de subscripció preferent. No obstant això, a data de tancament de l'exercici, la societat no té accions pròpies en autocartera.